DOKUMEN KEPUSTAKAWANAN

CONTOH :                                                                                                                                                                                                                    ANAK LAMPIRAN 1 : PETUNJUK

TEKNIS
SURAT PENUGASAN                                                                                                                                                                                                JABATAN FUNGSIONAL
                                                                                                                                                                                                                                   PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA
SURAT PENUGASAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama                                                                                     : ………………………………………………………….……………………
NIP                                                                                          : ………………………………………………………………..………….…
Jabatan                                                                                  : ………………………………………………………………………………
Unit Kerja                                                                               : …..……………………………………………………………..…………
Memberikan tugas kepada PustakawanTingkat Terampil/Pustakawan
Tingkat Ahli
Nama                                                                                     : ..……………………………………….……………………………………
NIP                                                                                          : ..……………………………………….……………………………………
Jabatan                                                                                  : ……………………………..………………………………………………
Pangkat/Gol.Ruang                                                             : …………………………………………………………..
untuk melaksanakan kegiatan                                          : …………..…………………….……………………
bertempat di …………………..… sesuai dengan Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 dari tanggal ………………. s/d tanggal …………. yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN

 

Pelaksanaan kegiatan tersebut harus dikerjakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 dan Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2003 dan Nomor 23 Tahun 2003.
……..……………………………………..
Atasan langsung                                                                                                                                                                                                                               * Ketua kelompok
(………….…….…….)                                                                                                                                                                                                                       (………………….……)
NIP.                                                                                                                                                                                                                                                      NIP.

* Bagi yang mempunyai ketua kelompok